ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
A. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA
1. Ứng dụng Mocha Messenger (gọi tắt là “Mocha”) thuộc quyền sở hữu và quản lý của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (gọi tắt là “Viettel”). Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng ("Điều khoản") trước khi tiến hành cài đặt và sử dụng ứng dụng.
2. Khi Quý khách đăng nhập, sử dụng Mocha, được hiểu là Quý khách đã đọc kỹ, hiểu rõ và chấp thuận các quy định và điều kiện trong Điều khoản này. Trường hợp không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi, Quý khách vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Mocha hoặc tháo gỡ Mocha ra khỏi thiết bị di động của mình.
3. Điều khoản này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Viettel. Quý khách có thể truy cập vào Mocha hoặc vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật cũng như những cập nhật trong Điều khoản.
ĐIỀU 2. GIỚI THIỆU VỀ ỨNG DỤNG
1. Mocha là ứng dụng nhắn tin miễn phí dành cho người dùng di động tại Việt Nam. ứng dụng sử dụng số điện thoại và danh bạ làm nền tảng với các tính năng chính: (1) Nhắn tin real time với tốc độ cực nhanh, (2) Nhắn tin bằng giọng nói, (3) Cùng chia sẻ và nghe một bản nhạc với bạn chat, (4) Nhắn tin miễn phí đến thuê bao Viettel không cài Ứng dụng.
2. Ứng dụng hiện hỗ trợ các nền tảng: iOS và Android.
ĐIỀU 3. QUYỀN SỞ HỮU ỨNG DỤNG
Mocha được phát triển và sở hữu bởi Viettel, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Mocha (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng dụng; các sửa đổi bổ sung, cập nhật của Mocha) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Viettel và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Viettel.
ĐIỀU 4. TÀI KHOẢN
Để sử dụng Mocha, Quý khách phải tạo một tài khoản theo hướng dẫn. Quý khách cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Viettel, tất cả các thông tin cung cấp là chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Quý khách sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản đã đăng ký. Do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hướng hoặc hạn chế quyền lợi của Quý khách. Quý khách có quyền sử dụng Ứng dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viettel:
1. Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản tái sinh trên cơ sở Ứng dụng Mocha;
2. Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Mocha cho bất kỳ bên thứ ba;
3. Sử dụng Mocha để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);
4. Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Mocha (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
5. Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của Mocha, hoặc nội dung Mocha;
6. Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Mocha;
7. Sử dụng Mocha để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Viettel, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virut hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
8. Đăng nhập và sử dụng Mocha bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Viettel.
9. Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin
10. Các hình thức vi phạm khác.
ĐIỀU 5. XỨ LÝ VI PHẠM
Trường hợp Quý khách vi phạm bất kỳ Quy định nào trong Thỏa thuận nàyViettel có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của Quý khách và/ hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm. Quý khách sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Viettel và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của Quý khách.
B. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Viettel luôn coi trọng sự riêng tư và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng, thông qua Chính sách Bảo vệ Dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này, Quý khách sẽ biết một cách minh bạch về các nội dung liên quan đến cách thức chúng tôi xử lý và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Quý khách trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel nhằm đảm bảo Dữ liệu cá nhân luôn riêng tư và an toàn theo quy định pháp luật cũng như chuẩn mực bảo mật của Viettel.
Chính sách này là Thông báo xử lý và bảo vệ Dữ liệu cá nhân, có thể thay đổi khi cần thiết và phiên bản cập nhật mới nhất sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi (Mocha.com.vn). Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị Quý khách nên định kỳ kiểm tra Chính sách trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi.
ĐIỀU 6. ĐỊNH NGHĨA
Trong Chính sách này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Viettel: là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội-
2. Khách hàng/Quý khách: là cá nhân và/hoặc tổ chức cung cấp dữ liệu cá nhân trong hoạt động tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel.
3. Mocha là sản phẩm do Viettel cung cấp
4. Dữ liệu cá nhân: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với Khách hàng cụ thể hoặc giúp xác định Khách hàng cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
5. Dữ liệu cá nhân cơ bản là những thông tin bao gồm:
(i) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
(ii) Ngày, tháng, năm sinh;
(iii) Giới tính;
(iv) Hình ảnh của cá nhân;
(v) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân;
(vi) Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
(vii) Các thông tin khác gắn liền với Khách hàng cụ thể hoặc giúp xác định Khách hàng cụ thể theo quy định pháp luật tại từng thời điểm không thuộc phạm vi Dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định tại khoản 6 Điều này.
6. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: là Dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của Khách hàng mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại dữ liệu sau:
(i) Dữ liệu về vị trí của Khách hàng được xác định qua dịch vụ định vị;
(ii) Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
7. Xử lý Dữ liệu cá nhân: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
8. Bên Kiểm soát Dữ liệu cá nhân: là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện Xử lý Dữ liệu cá nhân.
9. Bên Xử lý Dữ liệu cá nhân: là tổ chức, cá nhân thực hiện việc Xử lý Dữ liệu cá nhân thay mặt cho Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân.
10. Bên Kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân: là tổ chức, cá nhân đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp Xử lý Dữ liệu cá nhân.
11. Kênh giao dịch của Viettel: bao gồm kênh tổng đài, kênh giao dịch điện tử (ứng dụng Mocha, trang thông tin điện tử như https://mocha.com.vn/, wapsite, mạng xã hội...) và kênh giao dịch vật lý (cửa hàng, điểm kinh doanh,.. của Viettel) hoặc các kênh giao dịch khác tùy từng thời điểm do Viettel cung cấp hoặc ủy quyền cung cấp cho Khách hàng.
ĐIỀU 7. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ
1. Dữ liệu cá nhân được xử lý gồm các dữ liệu Khách hàng cung cấp cho chúng tôi khi tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng Mocha và dữ liệu phát sinh trong quá trình Khách hàng sử dụn Mocha cụ thể như sau:
(i) Các Dữ liệu cá nhân cơ bản quy định tại khoản 5 Điều 6 của Chính sách này; và
(ii) Các Dữ liệu cá nhân nhạy cảm quy định tại khoản 6 Điều 6 của Chính sách này.
2. Dữ liệu cá nhân được xử lý phù hợp với tính chất dịch vụ Mocha.
ĐIỀU 8. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU
Dữ liệu cá nhân theo Điều 7 trên đây có thể được xử lý cho các mục đích sau:
1. Cung cấp Mocha cho Khách hàng theo Hợp đồng và thực hiện quyền, nghĩa vụ của Viettel theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn:
(i) Phục vụ hoạt động quản lý nghiệp vụ; vận hành, khai thác, tối ưu chất lượng dịch vụ Mocha.
(ii) Phục vụ cho mục đích liên hệ, thông báo với Khách hàng;
(iii) Thực hiện các quyền của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật, thỏa thuận giữa Khách hàng và Viettel;
(iv) Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Khách hàng và nghĩa vụ của Viettel với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật;
(v) Công khai Dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo quy định pháp luật;
(vi) Thực hiện các nghĩa vụ của Viettel về thanh tra, kiểm tra, thống kê, báo cáo, tài chính, kế toán và thuế;
(vii) Thực hiện các nghiệp vụ bảo đảm an toàn dữ liệu; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin của Viettel như sao lưu, dự phòng, giám sát, tối ưu tài nguyên và bảo vệ Dữ liệu cá nhân khách hàng;
(viii) Nhắn tin thông báo, truyền thông, vận động, ủng hộ liên quan đến Cổng thông tin nhân đạo quốc gia và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
(ix) Phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, tin nhắn có mục đích lừa đảo, thư điện tử có mục đích lừa đảo, cuộc gọi có mục đích lừa đảo;
(x) Phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận, lừa đảo, tấn công, xâm nhập, chiếm đoạt trái phép, hành vi mang tính chất tội phạm và các hành vi bất hợp pháp khác;
2. Hỗ trợ Khách hàng khi sử dụng Mocha theo hợp đồng và quy định pháp luật, bao gồm:
(i) Cập nhật, xử lý thông tin khi Khách hàng sử dụng Mocha;
(ii) Chăm sóc Khách hàng, tiếp nhận và giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng;
(iii) Sử dụng, chuyển giao cho đối tác các Dữ liệu cá nhân, thông tin vướng mắc, sự cố, báo cáo lỗi do Khách hàng phản ánh để xác định và khắc phục sự cố; sửa chữa thiết bị của Khách hàng; thực hiện hoạt động khác về chăm sóc và hỗ trợ Khách hàng.
3. Nâng cao chất lượng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà Viettel cung cấp cho Khách hàng:
(i) Cung cấp thông tin mà Khách hàng đã yêu cầu hoặc Viettel cho rằng Khách hàng có thể thấy hữu ích, bao gồm thông tin về Mocha theo quy định pháp luật;
(ii) Cải tiến công nghệ, giao diện Trang thông tin điện tử, wapsite, mạng xã hội, Ứng dụng đảm bảo tiện lợi cho Khách hàng;
(iii) Quản lý tài khoản Khách hàng và các chương trình Khách hàng thân thiết;
(iv) Lưu trữ thông tin, nghiên cứu thị trường, phân tích, thống kê và các hoạt động quản lý nội bộ khác nhằm nâng cao trải nghiệm Khách hàng;
(v) Báo cáo, thống kê, phân tích dữ liệu nội bộ để nghiên cứu, xây dựng, phát triển, quản lý, đo lường, cung cấp và cải tiến sản phẩm, cũng như điều hành hoạt động kinh doanh của Viettel;
(vi) Xây dựng chiến dịch tiếp thị Mocha và xác định cách Viettel có thể cá nhân hóadịch vụ;
(vii) Phát triển, cung cấp Mocha mới được cá nhân hóa theo nhu cầu, điều kiện thực tế của Khách hàng với phương pháp đo lường hiệu quả;
(viii) Giới thiệu, cung cấp các chương trình khuyến mại cho Mocha;
(ix) Đánh giá khả năng sử dụng Mocha thông qua điểm xếp hạng của Khách hàng nhằm hỗ trợ tốt nhất Khách hàng.
4. Kinh doanh dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của Khách hàng hoặc Viettel cho rằng Khách hàng quan tâm theo nội dung, hình thức, tần suất như sau:
(i) Nội dung: Giới thiệu thông tin các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, ưu đãi do Viettel và đối tác của Viettel cung cấp;
(ii) Phương thức: Qua tin nhắn quảng cáo (OA, SMS, USSD, MMS…), cuộc gọi IVR, thông báo trên Kênh giao dịch của Viettel hoặc các phương thức khác theo quy định pháp luật;
(iii) Hình thức: Gửi trực tiếp cho Khách hàng qua OA, hoặc SMS hoặc các hình thức khác trên không gian mạng theo quy định pháp luật;
(iv) Tần suất: Theo quy định pháp luật về quảng cáo.
5. Kinh doanh dịch vụ nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận, môi giới; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
ĐIỀU 9: CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU
1. Cách thức thu thập
Dữ liệu cá nhân được thu thập trực tiếp từ Quý khách trong các trường hợp sau:
(i) Từ các Trang thông tin điện tử của Viettel: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Quý khách truy cập Mocha.com.vn như thông tin về thiết bị và trình duyệt của Khách hàng (chẳng hạn như loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác);
(ii) Từ Ứng dụng: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Quý khách tải xuống hoặc sử dụng Mocha ”). với một số thông tin nhất định (bao gồm thống kê khi sử dụng Ứng dụng, loại thiết bị, hệ điều hành, , địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày giờ kết nối Mocha và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác);
2. Cách thức lưu trữ
Dữ liệu cá nhân được lưu trữ tại Việt Nam tại hệ thống cơ sở dữ liệu Khách hàng của Viettel.
Trong quá trình Quý khách truy cập Trang thông tin điện tử, wapsite, Ứng dụng, mạng xã hội của Mocha, chúng tôi cũng có thể lưu trữ thông tin tạm thời qua cookie, clickstream hoặc các công cụ lưu trữ dữ liệu duyệt website tương tự để lưu trữ những dữ liệu mà máy chủ web trong miền có thể truy lại.
3. Cách thức chuyển giao/chia sẻ dữ liệu
Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để đảm bảo việc chuyển giao/chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Quý khách đến cá nhân/tổ chức tham gia quá trình Xử lý Dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 8 Chính sách này); hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo an toàn thông tin, không bị lộ, lọt dữ liệu và yêu cầu các bên tiếp nhận Dữ liệu cá nhân sẽ có biện pháp bảo mật dữ liệu.
4. Cách thức phân tích
Việc phân tích Dữ liệu cá nhân được thực hiện theo các quy trình nội bộ của Viettel. Chúng tôi luôn có cơ chế giám sát nghiêm ngặt từng quy trình phân tích dữ liệu, trong đó yêu cầu kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về bảo mật dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống công nghệ thông tin trước khi tiến hành phân tích. Chúng tôi cũng có các quy tắc nghiêm ngặt đảm bảo rằng thông tin cá nhân được ẩn danh hoặc hủy nhận dạng ở giai đoạn thích hợp trong quá trình xử lý.
5. Cách thức mã hóa
Dữ liệu cá nhân thu thập được mã hóa theo các tiêu chuẩn mã hóa phù hợp khi cần thiết trong quá trình lưu trữ hoặc chuyển giao dữ liệu, để đảm bảo các dữ liệu được bảo vệ, xác thực, toàn vẹn và không thể bị thay đổi sau khi đã được gửi đi.
6. Cách thức xóa dữ liệu
Khi Quý khách chấm dứt sử dụng Mocha và có yêu cầu hợp lệ, chúng tôi sẽ tiến hành xóa Dữ liệu cá nhân với toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà Quý khách đã cung cấp và/hoặc chúng tôi thu thập được trong quá trình Quý khách sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và một số trường hợp không thể thực hiện được như sau:
(i) Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu hoặc yêu cầu bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu;
(ii) Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật;
(iii) Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định pháp luật;
(iv) Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định pháp luật;
(v) Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;
(vi) Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của Khách hàng hoặc cá nhân khác.
ĐIỀU 10. NGUYÊN TẮC BẢO MẬT DỮ LIỆU CỦA VIETTEL
1. Dữ liệu cá nhân của Quý khách được bảo mật theo Chính sách này và quy định pháp luật.
2. Chúng tôi có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
3. Việc xử lý sự cố an toàn thông tin mạng khi thực hiện luôn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Quý khách.
4. Hoạt động đảm bảo an toàn thông tin mạng được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả.
ĐIỀU 11. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA
1. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau như: chuẩn quốc tế PCI, SSL, tường lửa, mã hóa… nhằm bảo vệ và ngăn chặn việc Dữ liệu cá nhân của Quý khách bị truy cập, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể được bảo mật hoàn toàn. Do vậy, chúng tôi không thể cam kết bảo mật một cách tuyệt đối Dữ liệu cá nhân của Quý khách trong một số trường hợp như:
(i) Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Khách hàng;
(ii) Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, hệ thống bị hacker tấn công gây lộ lọt dữ liệu.
2. Chúng tôi khuyến cáo Quý khách bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của Quý khách, mã OTP và không chia sẻ nội dung này với bất kỳ người nào khác.
3. Quý khách cần biết rõ rằng bất kỳ thời điểm nào Quý khách tiết lộ và công khai Dữ liệu cá nhân của Quý khách, dữ liệu đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của Quý khách và chúng tôi.
4. Chúng tôi khuyến cáo Quý khách bảo quản thiết bị cá nhân (máy điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân…) trong quá trình sử dụng; Quý khách nên đăng xuất khỏi tài khoản của mình khi không có nhu cầu sử dụng.
5. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ dữ liệu bị tấn công dẫn đến bị mất, lộ, lọt Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Viettel sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Quý khách được biết theo quy định pháp luật.
6. Không gian mạng không phải là một môi trường an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối rằng Dữ liệu cá nhân của Quý khách được chia sẻ qua không gian mạng sẽ luôn được bảo mật. Khi Quý khách truyền tải Dữ liệu cá nhân qua không gian mạng, Quý khách chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị. Quý khách có trách nhiệm giữ thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị an toàn và bí mật.
ĐIỀU 12. THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
1. Dữ liệu cá nhân được xử lý kể từ thời điểm chúng tôi nhận được Dữ liệu cá nhân do Quý khách cung cấp và chúng tôi đã có cơ sở pháp lý phù hợp để xử lý dữ liệu theo quy định pháp luật.
2. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý cho đến khi các mục đích xử lý dữ liệu đã được hoàn thành.
3. Chúng tôi có thể phải lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Quý khách ngay cả khi hợp đồng giữa Quý khách và Viettel đã chấm dứt để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi theo quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
ĐIỀU 13. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
1. Tùy từng trường hợp, chúng tôi có thể là Bên Kiểm soát Dữ liệu cá nhân hoặc Bên Kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân.
2. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Quý khách hiểu rõ rằng chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân nhằm các mục đích được đề cập tại Điều 3 với các tổ chức, cá nhân dưới đây:
(i) Doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết của Viettel;
(ii) Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và/hoặc hợp tác với Viettel, bao gồm nhưng không giới hạn: đại lý, các đơn vị tư vấn, kiểm toán, luật sư, công chứng viên và các đối tác hợp tác kinh doanh, cung cấp cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm, ứng dụng, các dịch vụ vận hành, quản lý, xử lý sự cố, phát triển hạ tầng;
(iii) Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào là bên đại diện, bên được ủy quyền của Khách hàng, hành động thay mặt Khách hàng;
(iv) Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán dựa trên ủy quyền hoặc chấp thuận của Khách hàng.
Việc chia sẻ dữ liệu sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, cách thức và quy định pháp luật hiện hành. Các bên tiếp nhận Dữ liệu cá nhân có nghĩa vụ bảo mật Dữ liệu cá nhân của Quý khách phù hợp với Chính sách này; các quy định, quy trình, tiêu chuẩn về Bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Viettel và quy định pháp luật hiện hành.
3. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin Quý khách với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân nêu tại Điều 3 Chính sách này theo quy định pháp luật.
ĐIỀU 14. QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG
1. Quý khách được biết về hoạt động Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Quý khách được quyết định sự đồng ý liên quan đến việc Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.
3. Quý khách được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Chúng tôi sẽ chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân khi được Quý khách yêu cầu hoặc theo quy định pháp luật chuyên ngành. Trường hợp không thể thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý khách theo thỏa thuận giữa chúng tôi và Quý khách, quy định pháp luật.
4. Quý khách được quyền xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của khoản 6 Điều 4 Chính sách này.
5. Quý khách được quyền yêu cầu hạn chế Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình theo quy định pháp luật.
Việc hạn chế xử lý dữ liệu sẽ được chúng tôi thực hiện sau khi có yêu cầu của Quý khách phù hợp với điều kiện kỹ thuật cho phép trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc theo thỏa thuận của các bên.
6. Quý khách được quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bản thân Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được Viettel thực hiện sau khi có yêu cầu của Quý khách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
7. Quý khách được quyền yêu cầu rút lại sự đồng ý đối với các mục đích xử lý mà Quý khách đồng ý cho phép Viettel xử lý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi nhận được yêu cầu, Viettel thông báo cho Quý khách về hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra khi rút lại sự đồng ý.
Trường hợp việc rút lại sự đồng ý của Quý khách ảnh hưởng tới việc thực hiện hợp đồng giữa Viettel và Quý khách, nghĩa vụ pháp lý của Viettel, tính mạng, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp của Quý khách, tổ chức, cá nhân khác, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chúng tôi có quyền hạn chế, tạm ngừng, chấm dứt, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hợp đồng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa Viettel và Khách hàng. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh đối với Quý khách trong trường hợp này.
8. Quý khách được quyền phản đối Viettel Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc lý do khác theo quy định pháp luật.
Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu phản đối của Quý khách sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Trường hợp việc phản đối của Quý khách ảnh hưởng tới việc thực hiện hợp đồng giữa Viettel và Quý khách, nghĩa vụ pháp lý của Viettel, tính mạng, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp của Quý khách, tổ chức, cá nhân khác, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chúng tôi có quyền hạn chế, tạm ngừng, chấm dứt, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hợp đồng cung cấp Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa Viettel và Khách hàng. Chúng tôi không chịu bất kỳ tổn thất nào phát sinh đối với Quý khách trong trường hợp này.
9. Quý khách có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật.
10. Quý khách có quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế theo quy định pháp luật nếu Viettel có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
11. Quý khách có quyền tự bảo vệ theo quy định pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn Bộ luật Dân sự, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự như buộc chấm dứt hành vi xâm phạm, buộc xin lỗi, cải chính công khai, buộc bồi thường thiệt hại.
12. Các quyền khác theo Chính sách này và theo quy định pháp luật.
13. Quý khách có thể thực hiện các quyền tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều này bằng cách truy cập vào Trang thông tin điện tử https://viettel.vn hoặc gọi tới số đường dây nóng 1800.8098 hoặc gửi email theo địa chỉ cskh@viettel.com.vn hoặc phương thức khác theo quy định pháp luật và quy định của Viettel tại từng thời điểm. Viettel có thể xác minh các thông tin cần thiết từ Khách hàng để thực hiện các yêu cầu của Khách hàng.
ĐIỀU 15. NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
1. Tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của Viettel liên quan đến Xử lý Dữ liệu cá nhân của Quý khách.
2. Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của Viettel khi tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng và sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và khi có thay đổi về các thông tin này. Chúng tôi sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của Quý khách căn cứ trên thông tin Quý khách đã cung cấp. Do đó, nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Quý khách. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Quý khách chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do lỗi của Quý khách hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.
3. hối hợp với chúng tôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Quý khách.
4. Tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Quý khách; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Quý khách; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Quý khách trong quá trình sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel; thông báo kịp thời cho chúng tôi khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân đang bị xâm phạm.
5. Tôn trọng, bảo vệ Dữ liệu cá nhân của người khác.
6. Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu mà Quý khách tạo lập, cung cấp trên không gian mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp Dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.
7. Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến việc bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân của Viettel trong từng thời kỳ được thông báo tới Quý khách qua Kênh giao dịch của Viettel.
8. Thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
9. Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
ĐIỀU 16: HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 và có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Quý khách. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực theo quy định pháp luật.
2. Chính sách này là Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.
ĐIỀU 17: LIÊN HỆ
Nếu Quý khách có thắc mắc về thông tin cá nhân có thể lên hệ trực tiếp tới số điện thoại chăm sóc khách hàng 18008098 hoặc gửi mail về địa chỉ cskh@viettel.com.vn.
Trân trọng cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Viettel.